ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਧ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣਾਆਪਣੇ ਪਿਉ ਬਾਰੇਉਸਦੇ ਵਿਭਚਾਰ ਬਾਰੇਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦਉਸਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ੂਕਾਂ ਬਾਰੇਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂਭੱਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂਦੁਰਕਾਰਨਾ ਉਸਦੇ ਖਰਵ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਮਿਤਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰਸਿਰਫ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਉਰ ਨਾਲ਼ ਸੌਣ ਦੇਕਿੱਸੇ ਦੱਸਣ ਤੱਕਪਰ ਨਾ ਸੋਚਣਾਨਾ ਲਿਖਣਾਨਾ ਕੌਸ਼ਿਸ ਕਰਨੀਜਾਣਨ ਦੀਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com