ਕਵਿਤਾ । ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ । ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੌਫ਼ ਨੂੰਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇਡੂੰਘਾ ਛਿਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰਦਾਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਹਾਂਮੈਂ ਵਹਾ ਕੇ ਅੱਥਰੂਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹਾਂਪਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਅੰਦਰਕਿੰਨਾ ਹੀਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੱਚਮੇਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀਮੈਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਆਵੇਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਪਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਮੈਂ … Read more

ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ । ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਸੁਖ਼ਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਵੇਕ ਸਮੇਤ ਕਾਵਿ ਬਿੰਬ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।   ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚਿੰਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚਾਹਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ[ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀਪਨ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com