ਸੁੱਚੇ ਖਾਬ: ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ

ਰਾਤ ਨੇ ਬੂ ਹਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ… ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚਤੇਰੇ ਵਰਗਾਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਆਇਆ… ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇਪੀਲ਼ੇ ਪਏ ਪੱਤੇਫੇਰ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ …। -ਜਗਜੀਵਨ ‘ਮੀਤ’

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com