ਕਵਿਤਾ । ਦਸਤਾਰ । ਸੁਖਪਾਲ

ਦਸਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਮੰਗਿਆ —‘ ਸਿਰ ਸਦਾ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀਂ ‘ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇਗਲੀ ਕੂਚੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਦੇਸ ਬਦੇਸ ਘੁੰਮਦਾ ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਖੇਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਕੇਨਸਲੀ ਮੁੰਡਾ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ‘ ਓਏ ਬਿਨ ਲਾਦਨ !’ ਮੇਰੇ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com