ਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਮ: ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਸਾਂਝਾਂ ਖ਼ਤ: ਵਿਜੈ ਵਿਸ਼ਾਲ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਨਤੇਤੁਮਹਾਰੀ ਲਾਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋਂ ਕੇ ਬਾਦ ਭੀਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੀ ਰਹੇਗੀਹਵਾ ਮੇਂ ਨਮੀਜਮੀਨ ਮੇਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ਫੂਲੋਂ ਮੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ।ਕਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀਮਾਂ ਕੀ ਮਮਤਾਮਨੁਸ਼ਯ ਕੀ ਸੰਵੇਦਨਾ।ਤੁਮਹਾਰੇ ਆਤੰਕੀ ਸਾਏ ਮੇਂ ਭੀਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਮੇਂਹਦੀਰਚਤੀ ਰਹੇਗੀਪੈਰੋਂ ਮੇਂ ਪਾਯਲਬਜਤੀ ਰਹੇਗੀਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਔਰ ਸ਼ਹਨਾਈ ਕੇ ਸਵਰਗੂੰਜਤੇ ਰਹੇਂਗੇਲੋਗ ਆਪਸ ਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਬੁਨਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਨੋਤੁਮਹਾਰੇ ਰੋਕੇ ਨ ਰੁਕੇਗਾਨਦਿਯੋਂ ਕਾ ਪਾਨੀਝਰਨੇ ਕਾ ਸੰਗੀਤਉੜਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਚਿੜਿਯੋਂ … Read more

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com