ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

ਕਿਸੇ ਪੁਛਿਆ
ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀ ਲਗਦੇ ਹਾਂ?
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ,
ਓਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ!
ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਜਣਾ ਖਣਾ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਹੈ ਲੱਗਾ !
ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੈ ਬਣ ਗਿਆ!
ਪਰ ਕੀ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਡਾ
ਕੁਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ?
ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲੈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖ ਲਏ ਹਨ?

ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.