ਵਿਅੰਗ । ਭੈਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ । ਦੀਪ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ

ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਸੀਮਾਂ ਭੈਣੇ !ਦੀਪ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਤੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੌਣੀ ਓ ਨੀ। ਬੱਸ ਐਥੇ ਈ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ । ਪਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਰੀ ਬੀ ਟੋਬੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਥੇ ਹੋਣਾ ਗੋਡਿਆ ਤੱਕ ਈ ਤੀਗਾ ਤੇ ਮੈ ਅਪਣਾ ਚੂਲਾ ਹਲਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਡੰਨ ਭੁਗਤਿਆ ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਆਕੇ ਆਪੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੇ ਫੋਲਾਂ । ਏਹੇ ਤਾਂ ਹਰਾਮਦਾ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪਚਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਪੈਲਾਂ ਮੇਲੋ ਕੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਉਣ ਗਈ ਤੀ ! ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਪੰਜ ਪਾਸ ਐ। ਪਰ ਜੈ ਵੱਡੀ ਨੇ ਉੱਕਾ ਈ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਨਪੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਔਂਦਾ ਈ ਨੀ, ਮਖਾਂ ਲੈ ਫੋਟ, ਨੀ ਨਿਗਾ ਆਲੀਆ ਐਨਕਾਂ ਤਾਂ ਆਂਏ ਲਾਈਆ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੀ-ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਲਕੱਤੇ ਪੌਂਚਗੀ ਹੋਂਵੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਨੀ ਟੰਡੀਏ ਜਹੀਏ ਫੇਰ ਆਹਾ ਖਬਾਰ (ਅਖ਼ਬਾਰ) ਸਿਆਪਾ ਪੌਣ ਨੂੰ ਲਬਾਇਆ ! ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਓਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਆਂਗ ਖਬਾਰ ਬੱਸ ਫੋਟੂਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਈ ਲਬਾਇਆ ਤੀ।ਆਹਾ ਹੁੱਣ ਝਿਓਰਾਂ ਦੇ ਸੀਤੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੋਤੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਖਬਾ ਰਹੀ ਆਂ ! "ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੁੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀ 'ਚ" ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਜਮਾਂ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ! ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਜਹਾਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਜਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈ ਡੂਡ ਵਜੇ ਆਲਾ ਟੈਪੂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੌਂਚ ਜਾਣਾ ! ਬੱਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਇਕ ਤਾਂ ਲਾਦ ਗੰਦ, ਦੂਜੀ ਨੂੰਹ ਓਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਟੱਕਰਗੀ ! ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੇਬੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਐ, ਕੰਜਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਸਿਰ ! ਕੱਖ ਕੰਮ ਨੀ ਕਰਦਾ ! ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਬੱਸ ਸੌਣ ਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਚਲੂੰਣੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਲਡੇ ਦੇ ! ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਓਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਲੱਕੜਬੱਗਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਐਨਾਂ ਟੈਮ ਲਾ ਔਂਦਾ ਕਿ ਓਹਦੇ ਔਂਦੇ ਤੀਕ ਮੈ ਮੰਜਾਂ ਬੁਣ ਲੈਨੀਂ ਐ ! ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਓਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹਾ ਮਗਲੈਨ ਜਹੇ ਤੇ ਸੱਪ ਸਲੂੰਡੀ ਆਲੀ ਖੇਡ ਜਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾਂ ! ਸੁੱਚਾਂ ਦੱਬ ਦੱਬਕੇ ਅਖੇ ਵੇਹਲੀ ਰੰਨ ਪਰੌਣਿਆ ਯੋਗੀ ! ਆਦਤਾਂ ਜਮਾਂ ਅਪਣੇ ਲੰਡਰ ਪਿਓ ਤੇ ਗਈਆਂ ! ਨਾਸਾਂ ਚੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਗਲ ਨੀ ਕੱਢਦਾ ! ਪਤਾ ਨੀ ਵਿਚੋ ਖ਼ੋਆ ਨਿਕਲਨਾ ਹੁੰਦਾ ਓਹਦੇ ਚੋ ! ਐਨੀਂ ਚੌੜੀਆ ਨਾਸਾ ਕਰ ਲੀਆ ਕੁਤੇ ਦੇ ਹੱਡ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਔਦੇਂ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਪੈਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂਥੇ ਤੇ ਦੋਨਾਲੀ ਰੱਖੀ ਔਂਦਾ ! ਨਾਸਾਂ ਦੀਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਘੇ ਬਣਾ ਲੇ ! ਉਤੋ ਮੂਰ੍ਹੇ ਬੋਲਦਾ ਅੱਡ ! ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਫੋੜੇ ਅਰਗੀ ਤਾਂ ਓਹਦੀ ਬੂਥੀ ਪੈਲਾਂ ਈ ਆ ਉਤੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅੱਡ ਐਦਾ ਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਜਹੀ ਬੂਥੀ ਬਣਾਂ ਲੈਦਾ ਜਿਵੇ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਲੂਣ ਆਲਾ ਦਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮਖਾਂ ਚੱਲ ਵਿਆ ਤੋ ਬਾਦ ਏਹੇ ਲੋਟ ਹੋਜੂ ਪਰ ! ਕਿਥੇ। ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਏਹਤੋ ਬੀ ਪਰੇ ! ਕਾਲੀ ਬੰਦਣੀ ਜਹੀ ! ਓਹਦਾ ਬੀ ਓਹੀ ਹਾਲ ਆ ਅਖੇ ਤੜਕੇ ਉਠ ਕੇ ਦਾਤਣ ਨੀ ਕਰਦੀ, ਸੀਸੇ ਮੂਰ੍ਹੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ Subscribe or/ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਲੌਗਿਨ ਕਰੋ log in ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com

%d bloggers like this: