ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ

ਕਾਵਿ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ਼: ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੈ-ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ

ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਕਰੋ+=

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Tags:

You cannot copy content of this page.

ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ lafzandapul@gmail.com